TOFFY Camp #2 (Technology Of Future For Youth) ค่ายเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2

ปิดเทอมนี้น้องๆ มัธยมหน้าใสกิ๊กทุกท่านที่ยังไม่ได้วางแผนไปไหน พี่ออฟคนนี้ขอแนะนำค่ายดีๆ สำหรับคนที่อยากเป็น “เด็กวิศวคอม” โดยค่ายนี้จัดโดยทีมงานเด็กวิศวคอม สนับสนุนโดยภาคคอม ให้คนที่สนใจเรื่องคอมค่า

รู้จัก TOFFY Camp #2 กันก่อน

TOFFY Camp #2 (Technology Of Future For Youth) หรือ ค่ายเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 นั้น เป็นค่ายที่ให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตของการเป็น “เด็กวิศวคอม” เพื่อให้น้องๆได้รู้ว่าเด็กวิศว คอมเค้าเรียนอะไรกันบ้าง แต่ละวันเค้าทำอะไรกัน และจบไปจะไปทำงานอะไรได้บ้าง โดยน้องๆจะได้เรียน การเขียนโปรแกรมภาษา C#, การบัดกรีวงจรดิจิตอล และการเขียนโปรแกรมบน Andriod ด้วย App Inventor รวมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยได้รับการสนับสนุกจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กำหนดการของ TOFFY Camp #2

กำหนดการสมัคร: 14 ธ.ค.53 – 14 ก.พ. 54
กำหนดการเข้าค่าย: 15-19 มี.ค. 54 (5 วัน 4 คืน)
โดยจัดกิจกรรมที่อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
และพักที่ หอพักศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ RECOFTC โดยมีนิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อานวยความสะดวกตลอดเวลา

คุณสมบัติของผู้สมัคร TOFFY Camp #2

นักเรียนชั้นม.3-ม.6 ทุกสายวิชา (รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร TOFFY Camp #2

2,500บาท *รวมค่าที่พัก 5 วัน 4 คืน (ห้องแอร์) อาหาร 12 มื้อ และอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆ

หลักฐานในการสมัคร

1. ใบสมัครตัวจริง จานวน 1 ชุด (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)

2. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด

3. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง (อยู่ในใบสมัคร)

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลที่ด้านหลัง (ไม่รวมกับรูปที่ติดมาในใบสมัคร)

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสาร

ขั้นตอนการสมัคร  TOFFY Camp #2

รีบๆมาสมัครกันนะครับ รับแค่ 50 คนเท่านั้น มาก่อนได้ก่อน
โดยน้องๆสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.cpsk69.com/toffycamp

ติดต่อพี่ๆ เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

– พี่ใหม่ 080-001-6060
– พี่กิด 081-812-2920
– พี่ภูมิ 085-921-3088
– พี่น้อยหน่า 089-510-4538
E-mail: toffycamp2@gmail.com
Twitter: www.twitter.com/toffycamp2
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Toffy-Camp/171435352889221

Poster TOFFY Camp #2


Leave a comment