Network Security Contest 2008

1643645.JPG

วันนี้มาบอกข่าวต่อเรื่องดีๆที่ควรทำ หลังจากที่ต้องเขียน RESUME ส่งให้บริษัทที่จะขอไปฝึกงาน แล้วเพิ่งรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่เลย อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจตามข่าวเท่าที่ควร คราวนี้ก็เลยอยากมาบอกข่าวต่อๆกัน

รูปแบบการแข่งขัน
เป็น การแข่งขันเพื่อหาทีมผู้ชนะที่สามารถดำเนินการตรวจสอบหาจุดบกพร่องด้านความ ปลอดภัยของข้อมูลและของระบบที่ได้จัดเตรียมมา เพื่อทำการนำเสนอวิธีการแก้ไขและป้องกันเพิ่มเติมให้ระบบมีความปลอดภัยสูง ที่สุด โดยกลุ่มที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยแต่ละกลุ่มจะต้องประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 3 คน (เพื่อ เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทีมที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันในลำดับที่ 1-3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากรอบแรกจะได้รับเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย)
——————————————————————————–

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน โดยไม่จำกัดคณะ หรือภาควิชา
 2. มีความสนใจทางด้าน IT
 3. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ
 4. ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน (ในระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป)

——————————————————————————–

การรับสมัคร (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม จนถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2551)
ให้นิสิต นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน สามารถส่งทีมเข้ามาสมัครได้โดยไม่จำกัด คณะ หรือภาควิชา ทั้งนี้ในแต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกจำนวนทีมละ 3 คน ให้ทุกๆ ทีมที่สมัครเข้ามานั้น จัดเตรียมเอกสารการสมัครดังนี้

 1. ชื่อทีม พร้อมทั้ง แจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน
 2. ประวัติคนในทีม ทั้ง 3 คน
 3. หนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัดว่าเป็นนิสิต นักศึกษา สถาบันนั้นๆ จริง
Download แบบฟอร์มการรับสมัครDownload แบบฟอร์มการรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษมาได้ที่

แผนกการตลาด
บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 127/20,22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012

หรือ Email addresss: TCSMKT@g-able.com
——————————————————————————–

การคัดเลือกรอบแรก
(จัดขึ้นที่ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา) คัดเลือกโดย การทดสอบความรู้ทางด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศจากข้อสอบจำนวน 100 ข้อ โดยใช้เวลาทดสอบทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการทดสอบแบบรายบุคคล แล้วนำคะแนนของทั้ง 3 คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย

การคัดเลือกรอบสุดท้าย
การทดสอบรอบสุดท้ายจัดที่ ห้องทิพย์อุบล โรงแรม อโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ โดยจะมี ห้องปฏิบัติการที่มีการจำลองระบบเครือข่ายที่มีจุดโหว่ และนักศึกษาสามารถนำ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาใช้ในการทดสอบระบบได้เพียง 1 เครื่อง

——————————————————————————–

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลที่ 1  เงินสด  50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินสด  40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินสด  30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล  เงินสด  5,000 บาท

( คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และคณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิรางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น )

——————————————————————————–

กำหนดการ

 • วันที่  30  สิงหาคม  2551 เปิดรับสมัคร
 • วันที่  10  ตุลาคม    2551  ปิดรับสมัคร
 • วันที่  27  ตุลาคม    2551 คัดเลือกรอบแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • วันที่    7  พฤศจิกายน 2551 คัดเลือกรอบสุดท้าย และพิธีประกาศพร้อมแจกรางวัล ณ ห้องทิพย์อุบล โรงแรม อโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ วัน-เวลา ที่จัดงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
อ่านต่อ Network Security Contest 2008

Leave a comment