TOFFY Camp#1 : ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กมัธยม

toffy_camp_com_ku_1.jpg

วันนี้ขอเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับเด็กชั้นมัธยมที่มีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นั่นก็คือค่าย “TOFFY CAMP” หรือมีชื่อเต็มว่า “Technology of  Future for Youth ” ซึ่งจัดโดยนิสิตจากชุมนุมนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมภายในค่าย

 1. Programming with C#
  การเรียนเขียนโปรแกรมช่วยให้พัฒนาความคิด ให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยภายในค่ายได้เลือกใช้ภาษา C# ในการเรียนการสอนเพราะสามารถเข้าใจและสร้างชิ้นงานที่สวยงามได้ค่อนข้างง่าย ทำให้เกิดความสนุกในการเรียนรู้
 2. Hardware
  ได้เรียนรู้การต่อวงจรซึ่งพี่ๆได้เตรียมไว้ให้ เพื่อให้รู้ถึงส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสร้าง Hardware ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของคอมพิวเตอร์
 3. Project Day
  เป็นช่วงเวลาที่ให้น้องๆได้สร้างโปรแกรมจากสิ่งที่ได้เรียนมา ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้การทำงานกับเพื่อนๆและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานทำให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ปีการศึกษา 2552)
 2. สามารถช่วยเหลือตนเอง และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
 3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท ประกอบด้วย : ค่าดำเนินกิจกรรม และอุปกรณ์  อาหารและอาหารว่าง 13 มื้อ

กำหนดการ

 1. รับสมัครจนถึงวันที่ 5 ต.ค. 52 หรือจนกว่าจะครบ 100 คน
 2. การลงทะเบียนในตอนเช้าของทุกวัน ลงทะเบียนที่ชั้น 1 ตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://toffy.comkuclub.com

สนใจไปค่ายสมัครเลย

Leave a comment