[C#] วิธีการเรียก class หรือ method ข้ามโปรเจ็ค

add_ref_csharp_main.jpg

ไม่รู้ว่าจะเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนรึเปล่าสำหรับเอนทรี่นี้ คนที่เขียนโปรแกรมโปรๆ คงเป็นเรื่องง่ายๆ อยู่แล้ว แต่บางเรื่องถ้าไม่เคยใช้มันก็ไม่รู้นี่นา แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมใหญ่ๆ หรือว่าต้องใช้มีการเรียกใช้เมธอดของโปรเจ็คอื่นอาจจะไม่เคยทำก็ได้ วันนี้ออฟก็เลยขอเอาเรื่องนี้มาอัพซะเลย

 • โปรเจ็คที่ต้องการเรียก class หรือ method

 1. คลิกขวาที่โปรเจ็คที่ต้องการเรียก class แล้วเลือก properties
 2. ที่แถบ Application ส่วนของ output type เลือก Class Library
  add_ref_csharp_2.jpg
 • โปรเจ็คที่ต้องการนำ Class หรือ method ไปใช้

 1. ที Solution Explorer เลือก Add Reference…
 2. เลือกแทบ Project แล้วเลือก Project ที่ต้องการดึง class หรือ method มาใช้
  add_ref_csharp_3.jpg
 3. กด OK
 • วิธีการนำ Class หรือ method จาก Project อื่นไปใช้

ในที่นี้ออฟจะเรียกใ้ช้เมธอด ExtractText ของ คลา่ส DocxToText

 1. ที่ส่วนหัวของโค้ดในส่วนที่จะนำไปใช้ ทำการเีรียก namespace ที่เมธอดที่จะใช้ไปอยู่ ซึ่งในที่นี้คือ DocxToTextDemo
  using DocxToTextDemo;
 2. ทำการสร้าง instance
  DocxToText dtt = new DocxToText(fileName);
 3. ทำการเรียกเมธอดที่ต้องการ ในที่นี้้เรียกเมธอด ExtractText
  string content = dtt.ExtractText();

Leave a comment