“ยุวทูตโทรคมนาคม” เส้นทางแห่งการสร้างโอกาส สร้างงาน ของเยาวชนคนรักงานไอซีที

http://www.youngtelecom.org/download/POSTER.jpg

http://www.youngtelecom.org

 • ยุวทูตโทรคมนาคม คืออะไร

“ยุวทูตโทรคมนาคม”  เส้นทางแห่งการสร้างโอกาส สร้างงาน ของเยาวชนคนรักงานไอซีทีเป็นโครงงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้อุปกรณ์ การบริการ สิทธิผู้บริโภค และเทคโนโลยี 3G เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาแนวคิดในการประกอบอาชีพด้านโทรคมนาคม

 • คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

 1. เป็นนักเรียนม.6 นิสิตนักศึกษา และบัณฑิตใหม่
 2. ศึกษา มีความรู้ ในเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 3. รวมทีม 4 คนพร้อมเสนอโครงงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามกรอบที่กำหนด
 • คุณสมบัติของโครงงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม”ยุวทูตโทรคมนาคม”

 1. เป็นโครงงานรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้อุปกรณ์การบริการโทรคมนาคม และความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคที่มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน
 2. เป็นโครงงานที่คิดขึ้นใหม่ โดยมิได้คัดลอกจากที่ใด
 3. โครงงานประกอบด้วย แนวคิด/ วัตถประสงค์/ เป้าหมาย/ วิธีการดำเนินงาน/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 4. กิจกรรมโครงงานต้องสามารถดำเนินการได้จริง
 5. งบประมาณดำเนินการไม่เกินโครงงานละ 100,000 บาท
 • ได้อะไรจากโครงการบ้าง

 1. ได้รับการอบรมความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมต่างๆ เทคโนโลยี 3G สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 2. ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นยุวทูตโทรคมนาคม
 3. ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรยุวทูตโทรคมนาคม รับรองโดย กทช. และ สบท.
 4. ได้รับเงินทุนสนับสนุนการทำโครงงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค
 5. ศึกษาดูงานเทคโนโลยี 3G และฝึกอบรบ ICT มืออาชีพ

ใครสนใจรีบสมัครด่วน ปิดรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2552 นี้แล้วค่า

Leave a comment