Java Jive Regional Challenge 2008 – Thailand

Java Jive Regional Challenge 2008 – Thailand

ชื่อโครงการ: JavaTM Jive Regional Challenge 2008 – ประเทศไทย

ผู้จัด: บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าภาพร่วม: เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย)
สมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai Medical Informatics Association – TMI)

ความเป็นมา:
โครงการประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่น Java Jive ในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จในการจัดประกวดในประเทศสิงคโปร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และปีนี้จะจัดขึ้นทั้งในสิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย นับเป็นการแข่งขันออกแบบแอพพลิเคชั่นโดยใช้เทคโนโลยีจาวา (Java Technology) ครั้งแรกในประเทศไทย

เค้าโครงการแข่งขัน:
โครงการแข่งขัน Java Jive Regional Challenge 2008 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเวทีให้นิสิต/นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดและนำเสนอผลงานการออกแบบแอพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการประกวด คือ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี Web 2.0 และ Toolsต่างๆ เช่น NetBeans, Java Technology, GlassFish Application Server เป็นต้น
สำหรับปีนี้ ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิต/นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นแบบ end-to-end ให้กับผู้ใช้ในกลุ่ม end user

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใช้ภาษา Java และโปรแกรม NetBeans ประกอบกับทักษะการออกแบบ เขียนโปรแกรม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้ประกอบการ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์โซลูชั่น (ไม่ว่าจะเป็นเว็บ และ/หรือ โมบาย แอพพลิเคชั่น) ที่สะท้อนแนวคิด “Participation on the Net” และหัวข้อการแข่งขันได้ชัดเจนที่สุด

เกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน:
การแข่งขัน Java Jive Regional Challenge 2008 ระดับภูมิภาค เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาภาคปกติที่สนใจและมีความสามารถในการพัฒนาการออกแบบแอพลิเคชั่นภาษาจาวา ชั้นปีที่ 1-4 จากสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขัน โดยจะต้องสมัครเป็นทีมที่มีจำนวนสมาชิกรวม 3 คน

หมวดหมู่ของผลงาน:
ในการแข่งขัน Java Jive Regional Challenge 2008 ระดับภูมิภาคในประเทศไทย ได้กำหนดผลงานการออกแบบแอพพลิเคชั่นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการแพทย์ สาธารณสุข และโภชนาการ กีฬา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน:
ทีมผู้เข้าแข่งขันมีระยะเวลาในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 2 เดือน โดยระหว่างที่กำลังพัฒนาสามารถ update และ upload ผลงานของตนลงบนเว็บไซต์ http://java.net ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเข้ามาติดตามดูผลงานและลงรหัสเป็นระยะในทุก 2 สัปดาห์ (จะแจ้งวันที่เข้าติดตามดูผลงานภายหลัง) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสิน

ในการตัดสินรอบสุดท้ายในประเทศไทย แต่ละทีมจะต้องนำเสนอผลงาน (Presentation) เป็นเวลา 10 นาที ตามด้วยช่วงเวลาถาม-ตอบกับคณะกรรมการตัดสินอีก 5 นาที

สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย แต่ละทีมจะมีเวลานำเสนอผลงานของตนบนเวทีเป็นเวลา 5 นาที นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งสามรายยังมีพื้นที่บูธจัดแสดงโซลูชั่นของตนเอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มาร่วมงานได้ทราบถึงศักยภาพเชิงพาณิชย์ของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น คะแนนสะสมจากรอบที่ผ่านๆ มาจะไม่นำมารวมกับคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ แต่จะตัดสินจากคะแนนที่ได้จากการนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการตัดสินจะทำการตรวจสอบ source code ที่พัฒนาโดยผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 3 ราย

รางวัล:
• ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายของแต่ละประเทศจะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
o รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 50,000 บาท
o รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 30,000 บาท
o รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 20,000 บาท
• รางวัลชมเชย Exam Voucher for Sun Certified Java Programmer, Standard Edition 5.0 มูลค่า 4,815 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล
• นอกจากนี้สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ Java Jive Regional Challenge – Thailand จะได้รับโอกาส
o นำเสนอแอพลิเคชั่นที่ได้รับรางวัลของตนเองในงาน Sun Developer Days ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
o เข้าร่วมโปรแกรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซอฟท์แวร์ (Incubation Center) ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย
o เข้าร่วมการแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งกับผู้ชนะเลิศจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ในรอบชิงชนะเลิศของโครงการ Java Jive Regional Challenge 2008 ซึ่งจะจัดขึ้นในงาน Sun Developer Days ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงตำแหน่ง Grand Champion

คณะกรรมการตัดสิน:
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากเจ้าภาพร่วม และซัน ไมโครซิสเต็มส์

เกณฑ์การตัดสิน:
– ใช้งานได้จริง – เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำไปใช้งานได้จริงและใช้งานง่าย
– เทคโนโลยี – ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น Java Technology, NetBeans IDE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มูลค่าในเชิงพาณิชย์ – มีความคุ้มค่าเพียงพอที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
– ความคิดสร้างสรรค์ – เป็นต้นแบบและถือเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
– การมีส่วนร่วม – ต้องเป็นแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางอินเทอร์เน็ต

กำหนดการแข่งขัน: (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

วันที่ กิจกรรม
8 เมษายน กิจกรรมเปิดตัวโครงการ Java Jive Regional Challenge 2008 – Thailand
8 เมษายน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ Jumpstart Workshop
25 เมษายน ปิดรับสมัครเข้าแข่งขันโครงการ Java Jive Regional Challenge 2008 – Thailand
30 พฤษภาคม ปิดรับผลงานเข้าแข่งขันโครงการ Java Jive Regional Challenge 2008
2-6 มิถุนายน กรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
11 มิถุนายน ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย โครงการ Java Jive Regional Challenge 2008 จำนวน 3 ราย
1 กรกฎาคม ผู้ผ่านการคัดเลือก 3 รายสุดท้าย นำเสนอผลงาน ณ งาน Thailand Developer Days (ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Java Jive Regional Challenge 2008 – Thailand)
15 กรกฎาคม ตัวแทนประเทศไทย นำเสนอผลงานเข้าแข่งขัน ณ งาน Singapore Developer Days
(ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Java Jive Regional Challenge 2008)

ใบสมัคร Java Jive Regional Challenge 2008 : Download!!

Leave a comment