โครงการประกวดผลงานวิจัย “ICT สร้างไทยเข้มแข็ง” ครั้งที่ 1/2009

โครงการประกวดผลงานวิจัย “ICT สร้างไทยเข้มแข็ง”ครั้งที่ 1/2009

ict_logo_2.gif

เอนทรี่นี้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานวิจัย “ICT สร้างไทยเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นโครงการอีกโครงการนึงที่น่าสนใจ ด้วยมีการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นการแข่งขันในโครงการคัดเลือกผล งานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนในการจัดทำแผนงานธุรกิจ (Business plan) ที่ให้โอกาสแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


  • คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมัครจะมีผลงานวิจัยและการพัฒนาด้าน ICT สมัครเป็นบุคคล เจ้าของผลงาน
วิจัยหรือสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม
2. ผู้สมัครทุกคนต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี- โท- เอก ซึ่งลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษา2550 หรือ 2551
3. ผู้สมัครทุกคนที่อยู่ในทีมเดียวกันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน ทั้งนี้ทีมผู้สมัคร
อาจเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเจ้าของนวัตกรรมเป็นที่ปรึกษาของทีมได้

  • เงื่อนไขการสมัคร

1. ผลงานวิจัยที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานวิจัยด้าน ICT ประเภท Hardware  Software,
Telecommunication and Animation
2. ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการพัฒนา Hardware เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่วนถ้าเป็น ผลิตภัณฑ์
Software ต้องสามารถสาธิตการใช้งานได้
3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะต้องได้รับการรับรองหรือมีหนังสือยินยอมจาก
ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัยนั้น

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าโครงการจะได้รับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการจากภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ความรู้เบื้องต้นการเขียนแผนธุรกิจ/ทักษะในเชิงธุรกิจ)

  • กำหนดการ

สำหรับการประกวดผลงานวิจัย “โครงการประกวดผลงานวิจัย “ICT สร้างไทยเข้มแข็ง” ครั้งที่ 1/2009 ได้กำหนดจัดขึ้น
ในเดืิอนสิงหาคม – พฤษจิกายน 2552

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2552

ประกาศผลรางวัลชนะเลิศในเดือนพฤษจิกายน 2552

นำเสนอผลงาน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อ่านกำหนดการเพิ่มเติม

  • รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ                                                         100,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ                                                  50,000 บาท
3. รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ                                   5,000 บาท
4. รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม                                      10,000 บาท

ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 30 ผลงาน จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทต่อทีม

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน 20 ผลงาน จะได้รับการถ่ายทอดและอบรมการเป็นผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนผลงานละ 5,000 บาท

  • สมัครประกวด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หรือสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://ict.bus.ku.ac.th

Leave a comment