เริ่้่มต้นสร้าง Web Service Client ด้วย MyEclipse

  • ขั้นตอนการสร้าง Web Service Client ด้วย MyEclipse

1. เลือก File > New > Web Project
2. ใส่ชื่อ Project Name แล้วกด Finish

client_1.jpg

3. เลือก File > New > Other > Web Service > Web Service Client แล้วกด Next
4.  ใส่ WSDL URL และ Java package จากนั้นกด Next

client_2.jpg

5. เมื่อทำการเช็ค WSDL ผ่านแล้วให้กด Finish

client_3.jpg

6. จะได้ไฟล์ GasProviderClient.java  และ GasProviderPortType.java มา

client_4.jpg
7. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Web Service Client

Leave a comment